ธุรกิจไทยแก๊ส.

 

แบรนด์ไทยแก๊ส

แนวคิด แบรนด์ ไทยแก๊ส “สถานีบริการ LPG แนวคิดใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วไทย” หมายถึงการให้บริการที่ครบวงจรแก่ผู้ใช้บริการภายในสถานีบริการ ไทยแก๊ส เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจและนำไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ แนวคิดดังกล่าวถูกก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญาองค์กรคือ การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และการบริการของสถานีบริการ LPG ของประเทศ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่เราจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและผู้ใช้บริการ เราจะใช้มุมมองของผู้ใช้บริการเพื่อความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง และนำมาปรับใช้ในการให้บริการสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไว้วางใจได้สูงสุด เราพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจของคู่ค้า และจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นพลังงานทางเลือกหลักแก่สังคมต่อไป

นโยบายคุณภาพ

กลุ่มบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตระหนักถึงนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ที่จะให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยมีนโยบายของบริษัทฯ คือ

 1. มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงเวลา ถูกต้องและครบถ้วน
 2. มุ่งมั่นจัดหาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด มีระบบควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
 3. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและจิตสำนึกของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ และนำระบบบริหารด้านคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเอื้ออำนวยให้การบริหารจัดการสามารถตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ บริการ การบริหารจัดการ และมีความยินดีที่จะทำธุรกิจกับบริษัทของเรา

ธุรกิจ LPG สถานีบริการ

บริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผ่านสถานีบริการ LPG ของบริษัทฯเองและ สถานีบริการ LPG ของคู่ค้า เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้บริการ รถยนต์ และ ยานพาหนะ ทั่วไป

ธุรกิจ LPG ครัวเรือน

บริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สำหรับการหุงต้มในครัวเรือน ผ่านโรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริษัทฯเอง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ของคู่ค้า ในรูปแบบถังบรรจุก๊าซขนาดต่างๆ ดังนี้

  • ถังบรรจุก๊าซ ขนาด 4 กก.
  • ถังบรรจุก๊าซ ขนาด 15 กก.
  • ถังบรรจุก๊าซ ขนาด 48 กก.

ถังบรรจุก๊าซ ไทยแก๊ส ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และผ่านกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างละเอียดทุกใบ

ธุรกิจ LPG อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม

บริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบของ แก๊สบัลค์ และถังบรรจุก๊าซขนาดต่างๆ ดังนี้

  • ถังบรรจุก๊าซ ขนาด 48 กก.
  • ถังบรรจุก๊าซ ขนาด 15 กก. สำหรับรถยก (Forklift)

 

การบริการลูกค้า

กลุ่มบริษัทไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดให้มี ระบบการรับคำสั่งซื้อ ระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และระบบการติดตามรถขนส่ง (GPS) ที่ได้มาตราฐานสากล โดยบริษัท พรีเมียร์ แคร์ริเออร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ รับบริหารการจัดส่ง โดยพนักงานขับรถทุกคนผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย บริการจัดส่งตรงเวลา พร้อมการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก๊าซแอลพีจีโดยตรง