ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ.

โอกาสทางธุรกิจ

โอกาสทองของผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการสถานีบริการก๊าซ LPG, โรงบรรจุก๊าซ LPG และผู้ที่ต้องการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ไทยแก๊ส ท่านสามารถร่วมเดินหน้าธุรกิจไปกับเราได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ

พิเศษสุด เฉพาะลูกค้าไทยแก๊ส เป็นเจ้าของสถานีบริการ LPG แนวคิดใหม่ ไทยแก๊ส เต็มรูปแบบ รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
  • รับทันทีแพ็คแก็จตกแต่งสถานี* มูลค่ากว่าแสนบาท วันนี้ – 31 ธันวาคม 2556
  • รับอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดสถานีบริการ LPG เช่น ป้ายสัญลักษณ์เหนืออาคารจ่าย ป้ายทางเข้า-ออก, ป้ายเหนือตู้จ่าย, สติกเกอร์ตกแต่งตู้จ่าย, ธงญี่ปุ่น และเสื้อบุคลากรประจำสถานี
   ตัวอย่างอุปกรณ์สนับสนุน

  • อุ่นใจ ไทยแก๊สดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษา แนวทางคลี่คลายอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ
  • ยินดีฝึกอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีบริการ ตามหัวข้อและวาระโอกาสต่างๆ
  • สถานีบริการ LPG ไทยแก๊สทุกแห่งจะได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษผ่านทางเว็บไซต์หลักของไทยแก๊ส
  • จัดให้มีกิจกรรมและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี
คุณสมบัติผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ LPG รถยนต์ ประกอบด้วย
  • มุ่งมั่นเป็นเจ้าของกิจการสถานีบริการ LPG รถยนต์ แนวคิดใหม่ ไทยแก๊ส ด้วยใจรักการบริการ
  • ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ว่าให้จำคุก ในคดีกระทำความผิดทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์
  • ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  • มีเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างและเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสถานีบริการ LPG รถยนต์
  • มีความพร้อมด้านพื้นที่ สถานที่ในการดำเนินกิจการสถานีบริการ
แนะนำการหาทำเลก่อสร้างโครงการสถานีบริการ LPG รถยนต์ เบื้องต้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง และกฎกระทรวงฯ ที่ออกตาม ปว.28 ดังนี้
  • เขตสถานีบริการที่ขออนุญาตต้องห่างจากเขตสถานีบริการแห่งอื่นๆ และเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อยู่บนฝั่งถนนสาธารณะหรือทางหลวงสายเดียวกันไม่น้อยกว่า 50 เมตร
  • ผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานีบริการต้องห่างจากอาคารของสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนต์ หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 60เมตร
  • มีทางเข้า-ออก แยกต่างหากกัน แต่ละทางมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และต้องอยู่ติดถนนสาธารณะหรือทางหลวง ซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร (สถานีบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตร)
  • จุดเริ่มต้นทางเข้า-ออก สถานีบริการต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งของทางแยกซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันไม่น้อยกว่า 15 เมตร ทางแยกนั้นให้หมายถึงถนนสาธารณะหรือทางหลวงที่มีความกว้างตั้งแต่ 8 เมตรขึ้นไป และมีความยาวจากปากทางแยกตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป
  • จุดเริ่มต้นของทางเข้า-ออก สถานีบริการต้องห่างจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่ไม่ใช่สะพานท่อ ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่น้อยกว่า 50 เมตร
  • ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องอยู่ห่างจากถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 20เมตร
  • ในการตัดสินใจเช่า/ซื้อที่ดินจะต้องทำการตรวจสอบผังเมืองรวมก่อนทุกครั้ง
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
  • ใบสมัครผู้แทนจำหน่าย
  • เอกสารสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียบบ้านของผู้ขอเป็นผู้แทนจำหน่าย และหรือเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนานรับรองสำเนาถูกต้อง
  • แผนที่ของพื้นที่ที่ต้องการจัดตั้งสถานีบริการ LPG รถยนต์
  • เอกสารสำเนาโฉนดที่ดิน และสารบัญจดทะเบียน ทุกหน้าขนาดเท่ากันกับต้นฉบับ
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน โดนระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติตต่อทีมไทยแก๊ส ที่ 02-744-3290-4

 

 

ผู้แทนจำหน่ายโรงบรรจุก๊าซ