เกี่ยวกับเรา.

บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กลุ่มบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจจัดหา ขนส่ง และจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในฐานะ ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ภายใต้การกำหนดนโยบายโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแก่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคครัวเรือน ภาคยานพาหนะ และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ความมุ่งมั่นสู่การบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับสากล ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001

บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาตป็น “ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 7” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2555 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังประกอบไปด้วยบริษัทในเครือคือ บริษัท พรีเมียร์ แคร์ริเออร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในฐานะผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้าอย่างเที่ยงตรงและปลอดภัย

กลุ่มบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงในระบบการจัดหาพลังงาน จึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านการลงทุนอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการเร่งรัดพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการลงทุนอย่างจริงจังในการสร้างเครือข่ายการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการลงทุนทางด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่สำคัญต่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ให้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรง ควบคู่กันไปกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯมีความพร้อมในการให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแล ออกแบบ วางระบบการให้บริการก๊าซปิโตรเลียมในทุกรูปแบบอย่างครบวงจร รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ และกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการให้บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทยอย่างแท้จริง

สัญลักษณ์

เปลวไฟแสดง สีธงชาติไทย

บ่งบอกถึงความเป็น พลังงานเพื่อคนไทย

 

  • สีแดง – บ่งบอกถึง พลังที่ไม่หยุดนิ่งในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร
  • สีขาว – บ่งบอกถึง การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล จริยธรรม และคุณธรรม
  • สีน้ำเงิน – บ่งบอกถึง การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวครบวงจรชั้นนำของไทย ภายในปี 2559

 

พันธกิจ

 

  • มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การเงิน และภาคขนส่ง (Logistics) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการดำเนินการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิเช่น คลังเก็บก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ สถานีบริการก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซ ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วประเทศ
  • มุ่งสู่ผู้นำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยของอุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สู่เป้าหมายการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  • มุ่งหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โครงสร้างองค์กร

ดูรูปขนาดใหญ่

 

คณะผู้บริหาร