ผู้แทนจำหน่ายโรงบรรจุก๊าซ.

สำหรับผู้ที่สนใจประกอบกิจการโรงบรรจุก๊าซ

สามารถแจ้งความประสงค์เบื้องต้นต่อทีมไทยแก๊สได้ ดังนี้
  • แจ้งสถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ โดยระบุทำเลที่ตั้ง
  • แจ้งจำนวนพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง
  • แจ้งประมาณการยอดขายต่อเดือน แนวทางการขาย และวิธีการทำการตลาด

ให้เราดูแล เป็นที่ปรึกษา แนะนำแนวทาง ให้คุณและเรา เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ในการประกอบกิจการโรงบรรจุก๊าซ

แนะนำพื้นที่ การก่อสร้างสถานที่บรรจุก๊าซหุงต้ม ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะปลอดภัย กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) คือ
  • ขนาดพื้นที่หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร พื้นที่ไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซต้องเป็นอาคารชั้นเดียว มีความสูงวัดจากพื้นถึงเพดานตรงยอดฝาหรือผนัง หรือยอดเสาที่ต่ำที่สุดไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร’
  • ต้องอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร และ อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซต้องมีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
  • ห่างจากขอบอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซและกองภาชนะบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 7.50 เมตรอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซและรั้วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอก
  • มีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจและปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน ถ้าไม่อาจจัดให้อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดินของผู้อื่นถึง 20.00 เมตรได้
  • ต้องสร้างกำแพงกันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร โดยไม่ต้องมีรั้วโปร่งด้านนั้นก็ได้
  • ตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือโบราณสถาน ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอสมัครเป็นผู้แทนโรงบรรจุ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
   กรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเอกสารของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
  • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในสถานที่ประกอบการโรงบรรจุ
  • สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริง หรือเอกสารแสดงการครอบครอง
  • ภาพถ่ายและแผนที่ของสถานที่ขอตั้งสถานที่ประกอบการโรงบรรจุ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส) หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติตต่อทีมไทยแก๊ส ที่ 02-744-3290-4